Data concursului: 23 Decembrie 2021

A N U N Ţ - Pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului şi care îndeplinesc condițiile legale

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, cu sediul în municipiul Târgoviște, strada Carol I, nr. 64, județul Dâmbovița organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secțiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

 

Pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului şi care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează :

 

- 678 din statul de organizare al unităţii – Secția 1 Poliție Rurală Târgoviște - Postul de Poliție comunal Nucet;

- 709 din statul de organizare al unităţii – Secția 2 Poliție Rurală Băleni - Postul de Poliție comunal Baleni;

-  829 din statul de organizare al unităţii – Secția 6 Poliție Rurală Moreni - Postul de Poliție comunal Gura Ocnitei;

- 948 din statul de organizare al unităţii – Secția 10 Poliție Rurală Petresti - Postul de Poliție comunal Corbii Mari;

- 1032 din statul de organizare al unităţii – Secția 12 Poliție Rurală Tărtășești - Postul de Poliție comunal Tartasesti;

- 1063 din statul de organizare al unităţii – Secția 13 Poliție Rurală Titu - Postul de Poliție comunal Potlogi;

 

Secțiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Pot participa la concurs/examen, candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 10. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să dețină/obțină autorizație de acces la informații clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să dețină/obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare şi polițist rutier.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.   

 

Secțiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

 

Înscrierea se realizează, în perioada  15.11-24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail resurseumane@db.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.11.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor șef de post).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

În următoarele 2 zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv resurseumane@db.politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfășura concomitent.

Înscrierea candidaților se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunț și transmise împreună la adresa de e-mail resurseumane@db.politiaromana.ro.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail exclusiv la adresa indicată în anunț, respectiv resurseumane@db.politiaromana.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

                                                                                                            

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi C.V. (Anexa nr. 8);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerințele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 3. copie a actului de identitate și, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 5. copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 6.  autobiografia (întocmită conform îndrumarului din Anexa nr. 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soțul/soția candidatului (Anexa 4)
 7.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 8. o fotografie color 9x12 cm; 
 9. adeverință eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției. (conform Anexei nr. 7). Atenție! Anexa nr. 7 va fi scanată integral (față și verso) și atașată documentației;  
 10.  aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor şi munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii; 
 11. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 5)

Atenție! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situația în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 17.12.2021, pe pagina de internet Inspectorului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfășurării concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea unui anunț pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița.

 

Secțiunea a IV-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul va consta  în  desfășurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Probă de evaluare a performanței fizice;
 2. Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

 

a) Proba de evaluare a performanței fizice

 

În perioada 14.12.2021-19.12.2021, se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, conform  în Anexa nr. 3^1 la Ordinul O.M.A.I. nr. 140/2016

Evaluarea performanței fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul O.M.A.I. nr. 140/2016.

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ și a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței prezentate (Anexa nr. 6)

Proba se desfășoară numai în săli de sport.

Este declarat "promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim de 3'20".

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Inspectorului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) iar admiterea contestației determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestații se pot depune electronic, la adresa de e-mail resurseumane@db.politiaromana.ro.

În cazul admiterii contestației, candidații vor fi anunțați printr-un anunț postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), cu privire la ziua, ora și locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanței fizice vor fi comunicate printr-un anunț postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

Data, ora şi locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! – Candidații care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „neprezentat” şi vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

b) Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica și bibliografia recomandată (Anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații și va avea loc la data de 23.12.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Ora şi locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Inspectorului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Publicarea rezultatelor la proba scrisă se va realiza în data de 23.12.2021.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afișare, iar contestațiile se depun pe adresa de e-mail resurseumane@db.politiaromana.ro sau la nr. de fax 0245/632557.

Eventualele contestații se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secțiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obținut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obținut nota mai mare la interviul pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate, în limita posturilor scoase la concurs.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secțiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

 

După afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susține examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condițiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcție de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul candidaților declarați ”admis”, nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 

Secțiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

- Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare şi desfășurare a concursului;
 
- Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susținerea probei de concurs;
 
- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaților a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț; 

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, db.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://db.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs;

- La proba de evaluare a performanței fizice candidații se vor prezenta în ținută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
 
- În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaților în cauză;
 
- Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.
 

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus–SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP– https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

La toate concursurile organizate de Poliția Română, în această perioadă, vor putea participa exclusiv

candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS CoV 2, dacă au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 
candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS CoV 2;
 
candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS CoV 2, nu mai vechi de 72 de ore;
 
candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS CoV 2, nu mai vechi de 48 de ore.
 

Termenele de mai sus se calculează la data susținerii probelor de concurs!

La accesul candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc proba, se va verifica dovada că persoanele se află într-una dintre situaţiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs.

Candidaților care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus, nu li se va permite accesul la probe și procedura de concurs pentru aceștia va înceta.